Best Practice

  หน้าหลัก > Best Practice > “คู่หูสามเส้าเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง” อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


บทความโดย นางมลทา ทายิดา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

“คู่หูสามเส้าเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง” อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


รูปแบบการดำเนินการ
 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้บริกาตรวจสุขภาพเชิงรุก
๒) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓)พื่อให้กลุ่มเสี่ยงสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้และมีผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้สำเร็จ 
 
พื้นที่ดำเนินการ คือ ชุมชนรับผิดชอบโรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี        ๑ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง กันยายน ๒๕๕๓ ดำเนินการ ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) ตรวจคัดกรองและสรุปผลคัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียน“กลุ่มเสี่ยงสูง”คือผู้ที่มีผลน้ำตาลในเลือด ระหว่าง ๑๐๐-๑๒๕ mg (Impair Glucose) และกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตซีสโตลิค  ๑๒๐ - ๑๓๙ mmHg หรือความดันโลหิต           ไดแอสโตลิค ๘๐-๘๙ mmHg (Pre-hypertension) เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาวางแผนการดูแลโดยแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับความรู้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการป้องกันและความต้องการสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยง ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเสี่ยง ในเรื่องการออกกำลังกาย การบริโภคที่ถูกหลัก กิจกรรมคลายเครียด วางแผนขยายผลโดยกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมให้ความรู้สนับสนุนชักชวนนำสู่การปฏิบัติสู่กลุ่มเสี่ยงรายอื่นๆให้ครบ ๓ เส้า(คน)เพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนกันและกัน ให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ ๓) ติดตามประเมินผลโดยกลุ่มสามเส้าเฝ้าดูแลติดตามกันเองในกลุ่มเล็ก    และกลุ่มใหญ่ในรูปแบบกิจกรรมชมรมทุกเดือนและตรวจสุขภาพซ้ำทุก  ๓  เดือน
 
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น “นวัตกรรมคู่หูสามเส้าเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน”โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำความรู้ขยายผลสู่กลุ่มเสี่ยงข้างเคียงจนครบกลุ่ม ๓ เส้า เพื่อให้ติดตามเฝ้าระวังกันเอง ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก สนับสนุนชักชวนสู่การปฏิบัติ
 
ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงาน
 
·       ผลลัพธ์ความสำเร็จ  เกิด “ชมรมทุ่งฝนคนไม่รักหวาน” มีสมาชิกมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอ เกิดกลุ่มจิตอาสาแกนนำโยคะ แกนนำแอโรบิก ในชุมชน ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตโดยไม่ได้พึ่งงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
 
·       ผลลัพธ์ความสำเร็จด้านสุขภาพ   กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (การบริโภค อาหารการออกกำลังกาย การคลายเครียด)ทำให้ความเสี่ยง BMI ระดับน้ำตาลในเลือด และ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้สำเร็จมากกว่าร้อยละ ๗๐ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในชุมชนเป้าหมายลดลง ไม่มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในชุมชนเป้าหมาย
โพสโดย admin สร้าง 19/01/2011 แก้ไข 20/01/2011 อ่าน 18890 ตอบ 0

ความเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสงความคิดเห็น

  สำนักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 1386
สถิติการเข้าชม วันนี้ 140 เดือนนี้ 55223 ปีนี้ 254845 ทั้งหมด 8355767
Gelinlik modelleri
porn kayseri escort kayseri escort bayan malatya escort bayan malatya escort samsun escort kayseri escort bayan konya escort bayan hatay escort gaziantep escort