elma diyeti porn rus porn kredi karti ile fatura ode
:: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล :: รพ.สต. สถานีอานามัย -> สุขภาพ
 

  Best Practice

  หน้าหลัก > Best Practice > “คู่หูสามเส้าเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง” อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


บทความโดย นางมลทา ทายิดา
สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลทุ่งฝน จ.อุดรธานี

“คู่หูสามเส้าเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง” อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี


รูปแบบการดำเนินการ
 
วัตถุประสงค์ 
๑) เพื่อให้บริกาตรวจสุขภาพเชิงรุก
๒) เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ และทักษะในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๓)พื่อให้กลุ่มเสี่ยงสามารถนำความรู้และทักษะไปใช้และมีผลสัมฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้สำเร็จ 
 
พื้นที่ดำเนินการ คือ ชุมชนรับผิดชอบโรงพยาบาลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี        ๑ ชุมชน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ ถึง กันยายน ๒๕๕๓ ดำเนินการ ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) ตรวจคัดกรองและสรุปผลคัดกรองความเสี่ยงประชากรอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และขึ้นทะเบียน“กลุ่มเสี่ยงสูง”คือผู้ที่มีผลน้ำตาลในเลือด ระหว่าง ๑๐๐-๑๒๕ mg (Impair Glucose) และกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตซีสโตลิค  ๑๒๐ - ๑๓๙ mmHg หรือความดันโลหิต           ไดแอสโตลิค ๘๐-๘๙ mmHg (Pre-hypertension) เก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำมาวางแผนการดูแลโดยแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับความรู้โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง พฤติกรรมการป้องกันและความต้องการสนับสนุนเพื่อลดความเสี่ยง ๒) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโดยเน้นกิจกรรมตามความต้องการของกลุ่มเสี่ยง ในเรื่องการออกกำลังกาย การบริโภคที่ถูกหลัก กิจกรรมคลายเครียด วางแผนขยายผลโดยกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการอบรมให้ความรู้สนับสนุนชักชวนนำสู่การปฏิบัติสู่กลุ่มเสี่ยงรายอื่นๆให้ครบ ๓ เส้า(คน)เพื่อเฝ้าระวังและสนับสนุนกันและกัน ให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ ๓) ติดตามประเมินผลโดยกลุ่มสามเส้าเฝ้าดูแลติดตามกันเองในกลุ่มเล็ก    และกลุ่มใหญ่ในรูปแบบกิจกรรมชมรมทุกเดือนและตรวจสุขภาพซ้ำทุก  ๓  เดือน
 
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น “นวัตกรรมคู่หูสามเส้าเฝ้าระวังป้องกันโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน”โดยกลุ่มเป้าหมาย ที่ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ นำความรู้ขยายผลสู่กลุ่มเสี่ยงข้างเคียงจนครบกลุ่ม ๓ เส้า เพื่อให้ติดตามเฝ้าระวังกันเอง ส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก สนับสนุนชักชวนสู่การปฏิบัติ
 
ผลสำเร็จที่ได้จากการดำเนินงาน
 
·       ผลลัพธ์ความสำเร็จ  เกิด “ชมรมทุ่งฝนคนไม่รักหวาน” มีสมาชิกมาพบปะทำกิจกรรมร่วมกันสม่ำเสมอ เกิดกลุ่มจิตอาสาแกนนำโยคะ แกนนำแอโรบิก ในชุมชน ชุมชนเป้าหมายมีความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงของตนเองได้อย่างสอดคล้องกับวิถีชีวิตโดยไม่ได้พึ่งงบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ
 
·       ผลลัพธ์ความสำเร็จด้านสุขภาพ   กลุ่มเสี่ยงเบาหวาน ความดันโลหิตสูงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง (การบริโภค อาหารการออกกำลังกาย การคลายเครียด)ทำให้ความเสี่ยง BMI ระดับน้ำตาลในเลือด และ ความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ ได้สำเร็จมากกว่าร้อยละ ๗๐ จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในชุมชนเป้าหมายลดลง ไม่มีผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ในชุมชนเป้าหมาย
โพสโดย admin สร้าง 19/01/2011 แก้ไข 20/01/2011 อ่าน 18931 ตอบ 0

ความเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสงความคิดเห็น

  สำนักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 1386
diyet porn satilik eksisozluk hesabi izmir evden eve nakliyat sikis
สถิติการเข้าชม วันนี้ 60 เดือนนี้ 32480 ปีนี้ 288373 ทั้งหมด 8389295