elma diyeti porn rus porn kredi karti ile fatura ode
:: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล :: รพ.สต. สถานีอานามัย -> สุขภาพ
 
 

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนุบสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
บทที่ 1 แนวคิดการทำงาน    download

 • ขอบเขตการดำเนินงาน
 • พื้นที่การทำงาน
 • บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
 • การบริหารจัดการ
 • ระบบสนับสนุน (Supporting System)
 • ขนาดของประชากรในพื้นที่รับผิดชอบตามระดับของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • เป้าหมาย
 • การพัฒนาบุคลากร
 • เงื่อนไขที่สำคัญแและปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บทที่ 2 กลไกการบริหารงานและสนับสนุนดำเนินงาน    download

 • กลไกบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-  คณะทำงานติดตามและสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-  คณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
-  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การสนับสนุนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การบริหารจัดการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
- การจัดการด้านกำลังคน
- การจัดการด้านการเงินการคลัง
- การจัดการด้านข้อมูลและการวางแผน
- การสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย (CUP)
- บทบาทและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
- บทบาทและการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
- บทบาทและการสนับสนุนจากเขตตรวจราชการ
บทที่ 3 ภารกิจหลักของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    download

 • เด็ก
 • วัยรุ่น
 • สตรี
 • ผู้พิการ
 • ผู้สูงอายุ
 • ผู้ป่วยจิตเวช
 • ผู้ติดยาเสพติด
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
 • การจัดบริการสุขภาพช่องปาก

 กรณีตัวอย่าง

  1. การจัดสิ่งแวดล้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

  2. การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  3. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ตำบลเมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

  4. เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน อำเภอเชียงกราน จังหวัดน่าน

  5. แม่ลูกฟันดีที่ชุมชนหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

  6. กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุที่ชมรมผู้สูงอายุ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

  7. การจัดทำข้อตกลงเพื่อสุขภาพช่องปากดี ที่หมู่บ้านผักกาดหญ้า อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

 • ขอบเขตบริการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค
 • ขอบเขตบริการการป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญ

  - วัณโรค

  - โรคติดต่อนำโดยแมลง

  - กลุ่มโรคติดต่อทั่วไป

    1. โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ

    2. โรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบหายใจในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

  - โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

  - ขอบเขตการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

ภารกิจเสริมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    download

 • ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • การป้องกันโรคที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัย
 • การปรับพฤติกรรมสุขภาพ (การคุ้มครองผู้บริโภค)
ภาคผนวก    download

แนวคิดการทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • แนวคิดงานบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • ชุดบริการเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รูปแบบการทำงานเชิงรุกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวคิดการเชื่อมโยงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
 • แนวคิดการบริการอย่างต่อเนื่องและสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง
 • การเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพที่บ้านและการใช้บ้านเป็นเรือนผู้ป่วยของทีมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • แนวทางการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 • รูปแบบการแก้ปัญหาสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ที่แตกต่างกัน

ความเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

แสงความคิดเห็น

  สำนักงานโครงการสนับสนุนนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชั้น 3 อาคาร 3 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02 590 1386
diyet porn satilik eksisozluk hesabi izmir evden eve nakliyat sikis
สถิติการเข้าชม วันนี้ 1294 เดือนนี้ 31390 ปีนี้ 287283 ทั้งหมด 8388205